KVKK 2

        ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ     

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

Değerli Hastamız,

 

ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. 

 

Ön görüşme formunu doldurmuş olmanız halinde Kimlik Bilgileriniz (ad soyad, vatandaşlık, TCKN veya pasaport numarası, doğum tarihi,), İletişim Bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi, sabit telefon numarası), meslek bilgisi, Kliniğimizi nereden bulduğunuza dair bilgiler; ilgilenilen hizmet bilgisi, önerilen tedavi bilgileri, hizmet bedeli, kaparo bilgileri, ödeme şekli, toplam tutar bilgisi;  bilgi almak için gelen kişilere Tıp Merkezi hizmetleri ile ilgili bilgi vermek, operasyon detaylarını aktarmak, operasyon süreçleri hakkında bilgilendirmek, operasyon fiyatları hakkında bilgilendirmek, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-ç “Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve Kanun’un 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddelerindeki hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş., kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 4. Maddesindeki ilkelere uygun olarak; yukarıda yer alan bilgilerinizi olası bir ihtilaf halinde bilgi talep eden yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri ve sair adli merciler, hukuk danışmanları ile; Kanun’un 8. maddesine uygun olarak paylaşabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 

ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş., kişisel verilerinizi ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.’ne ait Ön Görüşme Formu’nun tarafınızca doldurulması suretiyle toplanmaktadır.

 

Olası bir ihtilaf ya da bilgi talebi halinde ilgili mercilere aktarma, yetkili kişi ve kurumlara aktarma ile işin niteliğine ve talep edilen/ işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine göre otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veri tabanı oluşturmak, sunucuya kaydetmek, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak suretiyle işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

 

ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. için kişisel verilerin korunması önemli bir konudur. ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. olarak kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş., gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

 

Kişisel verilerinizi ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ile paylaştığınızda, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiğinizi ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendinize ait olacağını, kabul ve beyan etmiş olmaktasınız. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla ya da web sitelerimiz üzerinde belirtilen e-posta, faks, kep adresi ya da çağrı merkezi gibi iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre “işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığı”nda ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

Veri sahibi olarak ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.’ne başvurarak 6998 sayılı Kanunun 11. maddesindeki kişisel verilerinizin;

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  1. d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  3. f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.’ne iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş., Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

ASİLA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

VKN: 0861096374

Adres: Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. No:32/1H

KEP Adresi: asilasaglik@hs01.kep.tr

 

       

Hastanın veya Hasta Velisi/ Vasisinin:

Adı Soyadı:

Tarih:

İmzası: